Juridische informatie 2017-08-31T19:21:49+00:00

juridische informatie

Contactgegevens:

Partners & Terdu LLP
Risk + Strategy Consultants

Rivium Boulevard 301-320
2909 LK Capelle aan den IJssel
The Netherlands

E. contact@partnersterdu.com

Rechtsvorm, geleverde diensten, handelsregister en BTW-nummer

Partners & Terdu LLP, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61973733. Partners & Terdu LLP levert een uitgebreid aanbod van consultancy diensten, zoals die zijn beschreven op onze website www.partnersterdu.com. Het btw-nummer van Partners & Terdu B.V in Nederland is NL854556898B01.

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen met Partners & Terdu B.V zijn de algemene voorwaarden van de OOA van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam en opgenomen op deze website. De algemene voorwaarden worden ook op verzoek gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Verzekeringen

Partners & Terdu B.V heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via Nationale Nederlanden LLP In de algemene voorwaarden is een aansprakelijkheidsbeperking overeengekomen.

Belangenconflicten

Partners & Terdu B.V kan u multidisciplinaire diensten aanbieden. Partners & Terdu B.V heeft verschillende interne procedurele maatregelen getroffen om belangenconflicten te voorkomen, waaronder door voorafgaand aan het aanvaarden van een opdracht een controle uit te voeren op mogelijke conflicten met zaken die door Partners & Terdu B.V worden en zijn behandeld. Tevens zijn er, overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving, interne regels opgesteld voor aan Partners & Terdu B.V verbonden of gelieerde partners, die gelden voor de uitoefening van hun beroep en hen verplichten zich te onthouden, van bij of krachtens de wet verboden handelingen.

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan moedigen wij u aan dit de betrokken partner te laten weten. Als u zich daar niet comfortabel bij voelt, of als dit niet tot het gewenste effect leidt, wendt u zich dan tot klachtencommissie van Partners & Terdu B.V die u kunt bereiken door een e-mail te sturen naar bestuur@partnersterdu.com.

Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, zijn er verschillende klachtprocedures waar u gebruik van kunt maken, waarvoor in alle gevallen geldt dat deze procedures er niet aan in de weg staan dat u een beroep doet op de bevoegde rechter.

Met een tuchtrechtelijke klacht over een adviseur van Partners & Terdu B.V kunt u zich richten tot de Orde van Organisatiekundigen- en Adviseurs (OOA) www.ooa.nl.

Beroepsorganisaties / beroepsregels

Partners & Terdu B.V is ingeschreven bij de navolgende beroepsorganisatie en is onderworpen aan de beroepsregels (waaronder gedragscodes) van deze organisatie. De gedragscode treft u aan op deze website.

Orde van Organisatiekundigen- en Adviseurs (OOA)

Bezoekadres
Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk

Postadres
Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk